Hållbarhet

Hållbart Boende

Tvärpilen Kivik är ett bostadsområde på 34 bostäder. Området utgör ett halvt kvarter, 11.000 kvm, består av 14 byggnadskroppar, en liten park och en solelpark. Området är färdigställt 2020. När vi firar nyår 2070 har området stått i 50 år, dvs är då i samma ålder som den idag kringliggande bebyggelsen. År 2120 firar Tvärpilen 100års jubileum. Tvärpilen är då i en likartad ålder med merparten av de hus som idag finns i "gamla Kivik". Om inte "allt har vänts över ända" av krafter vi idag inte kan föreställa oss, kommer Tvärpilen stå kvar långt bortom 100års dagen.


Att forma boendeområden innebär att ikläda sig ett ansvar. I våra dagar handlar det ansvaret om hållbarhet. Inte endast hållbarhet i meningen byggnadernas motståndskraft mot tidens tand. Utan också att boendet innebär en "evig hållbarhet" i den meningen att naturvävens bärighet stärks, inte försvagas.


När vi använder begreppet "Hållbart Boende" är 100års perspektivet det kortast tänkbara. Tvärpilens ambition är att ge inspiration till utveckling av boendeområden, ja, att vara en förebild.

SOLELENERGI

 

 

På Tvärpilen Kivik är idag en solelpark uppförd. Den planeras leverera 100.000 kWh på årsbasis. Ett litet bidrag. På 10 år blir det

1.000.000 kWh. På en generation (25 år) 2.500.000 kWh. Förstås löser inte Tvärpilens solelpark vår planets klimatkris, men Tvärpilen är inte i lika stor utsträckning en del av problemet. Ca 60% av varje bostads hushållsel från solen är trots allt något.

VATTENFÖRBRUKNING

 

 

Tvärpilen Kivik har valt att bygga två separata vattenledningssystem till samtliga bostäder. Det ena ledningssystemet förser bostäderna med färskvatten som köps från kommunen. Det andra ledningssystemet levererar vatten till samtliga vattentoaletter och till samtliga bevattningsutkastare. Det vattnet kommer från det egna avloppsreningsverket, ett av Sveriges mest avancerade. Det innebär att färskvattenuttaget minskar (ca 30%) och vi kan ha Kiviks grönaste gräsmattor.

VATTENRENING

 

 

Tvärpilens avloppsreningsverk är ett av landets främsta. Ett "vanligt" kommunalt reningsverk skiljer bort kväve och fosfor samt fasta beståndsdelar. Det är bra men inte alls tillräckligt. Våra sjöar och hav, de i havet levande organismerna och djuren, kräver betydligt mer. Tvärpilen Kiviks reningsverk renar också bort det som forskarna vet skadar våra hav och sjöar, det vill säga microplaster, läkemedelsrester, hormoner och silverjoner.


För Tvärpilen Kivik är det absolut självklart att ta ansvar genom handling. Utan en levande natur blir det inte mycket bevänt med människans (läs våra barns) fortsatta kulturella utvecklingsresa. Hanöbukten är en del av Österlens natur. Dess tillfrisknande är vårt ansvar.

VÄRME

 

 

På Tvärpilen Kivik omvandlas den flödande energi som finns i luft och vatten till värme som värmer samtliga bostäder. Så här går det till: Via en konventionell värmepumpsteknik tas energi både ur luften och ur det vatten som naturligt strömmar i marken (3-5m nivån) på väg ut mot Hanöbukten. Med hjälp av el (delvis genererad i solelparken) blir luftens och vattnets energi till uppvärmt vatten, som via ett sammanhängande kulvertsystem förser samtliga bostäder med värme via golvvärmesystem.

VENTILATION

 

 

Tvärpilen Kiviks bostäder har ett energi och hälsomässigt väl utvecklat ventilationssystem. Det innebär att energiinnehållet i den uppvärmda inomhusluften tas till vara i en värmeväxlare som återför värmen tillbaks till rummet. Därtill om luftkvaliteten av någon anledning förändras från de normvärden där vi människor mår bra ökas ventilationen till dess att normalvärden är åter. 


FRAKTIONERING AV SOPOR

 

 

Tvärpilen Kivik saknar ett sophus eller soprum. I stället finns ett "Fraktioneringsrum för cirkulerande råvaror". Ett modernt konsumtionsliv innebär att vi nyttjar råvaror för olika emballagesystem, glas, papper, wellpapp, metall, plaster, etc. Genom att fraktionera dessa förklädda råvaror kan de cirkuleras och bli emballage på nytt.

LADDSTOLPAR

 

 

"Din nästa bil är en elbil" är ett citat som just nu skriver sig självt. Tvärpilen Kivik utrustas med laddstolpar för den transportepok, som efterträder förbränningsmotorns ett hundra år av total dominans. Ju mer vi förstår konsekvenserna med vår tids speedade kolcykel, desto starkare kommer omställningskraften att vara på samtliga områden; energi, transport, värme, etc. Det är inte alla som idag kan föreställa sig hur det om 10 år ser ut på Tvärpilen. Då, när merparten av alla bilar är elbilar, är var och en med självklarhet uppkopplade till någon laddstolpe på området.

MATERIALVAL

 

 

Tvärpilen Kiviks ambition är att förena det vackra med det hållbara. Allt - från den omsorgsfullt upplagda naturstensmuren som omger hela Tvärpilen, över den med smågatstens belagda Littorinavägen, till de listtäkta papptaken med ståndrännor - vill förmedla denna ambition.


Samtliga bostadshus uppförs med 375 mm tjocka lättbetongblock, ett homogent stenmaterial, som putsas till 400mm tjocklek. Samtliga innerväggar är stenväggar. Gatu- och gångbanebelysningen tillsammans med husens fasadbelysningar tänds och släcks samtidigt. Miljön i den centralt placerade Littorinaparken präglas av de båda dammarna med sin vattentrappa. Bautastenen, levererad av den senaste istiden, tillsammans med replikan av stenåldersbrunnen, binder samman nuet med historien.

FINNER DU VAD DU SÖKER?

 

 

Vårt team står till ditt förfogande för att svara på frågor och för att tillhandahålla mer information.