Konceptet

Konceptet

 

Tvärpilens fråga år 2014 var - Hur förenar man Det Vackra, Det Hållbara och Det Ansvarsfulla?

Ett fullständigt svar på den frågan går förstås inte att lämna förrän om några decennier. En kalkylerad och teoretisk hållbarhet är ju något annat än empiri och verklighet.

 

Det Vackra

Idag år 2019 kan vi säga något om det vackra. Nu är tillräckligt många av Tvärpilens huskroppar uppförda för att det färdigbyggda området Tvärpilen skall kunna anas. Det genomgående i arkitekturen är synligt, husens placering, färgsättningen, materialval på tak och väggar. Littorinavägen, den interna gatuslingan, framträder men inte dess kommande smågatstensbeläggning. Littorinaparken, centralt placerad i kvarteret, kan anas men inte dess två vattendammar med sin sammanbindande vattentrappa och porlande vatten. Kvarteret Tvärpilens omgivande naturstensmur, i skrivande stund klar till 2/3 delar, lämnar sitt karaktärsbidrag till helheten. Tvärpilens skymnings- och nattbelysning likaså. Solelparkens paneler, renings- och värmeverkens synliga delar är ”vackra”, men med en helt annan innebörd.

Emellertid, det vackra är subjektivt, så frågan blir: Är Tvärpilen på väg att bli något vackert för dig? Alternativt, Vad är vackert med Tvärpilen så som du ser det?

 

Det Hållbara

Det är svårt att tänka sig att någon väljer att bygga ett bostadsområde med ett annat perspektiv än ”det eviga”. Att bygga med tanken att de här husen skall vara borta om 100 år, är en tanke som är främmande för mig. Tvärpilen byggs utifrån en långsiktig hållbarhetstanke. Om det blir så eller inte kan endast framtiden ge vittnesbörd om. Det vi kan säga om material och konstruktion är följande:

 • Tvärpilens byggnader är platsbyggda, allt mellan husplattor och taknockar.
 • Varje hus står på en dränerad, packad, isolerad, armerad, gjuten grundplatta.
 • Väggarna uppförda av 375 mm tjocka homogena lättbetongblock med hög isoleringskapacitet.
 • Lägenhetsskiljande väggar i kalksandsten. Samtliga mellanväggar är också de av lättbetong.
 • Ytterväggar putsas ut- och invändigt till en tjocklek om 400mm.
 • Mellanbjälklag är platsgjutna.
 • Takstolsbenen platsmonterade i syll och nockstålbalk.
 • De spontade taken är underlagspappade, ytbeklädda med listtäkt takpapp alternativt takpannor.
 • Takstolarna är cellulosaisolerade. Fönsterkarmar i stor utsträckning drevade med lin, etc.

 

Utöver materialval spelar val av underentreprenörer och deras hantverkares kompetens den avgörande rollen för hållbarhet. Vi har valt entreprenörer där ett kriterium har varit att de är etablerade och lokalt verksamma. Detta är ingen garanti för ett kvalitativt utförande men det är svårare att tänka sig att etablerade företag med hantverkare från närområdet vill befläcka sig som byggfuskare och fuskbyggare. Mera troligt att de med stolthet vill visa vad de faktiskt skapat av bestående värde i sitt eget samhälle. 34 bostäder som byggs under en begränsad period i ett litet samhälle är inget obetydligt tillskott. Tvärpilen Kivik blir en nytillkommen referenspunkt för hela samhället Kivik. "Tvärpilen" är nydanande och dess identitet och karraktär blir en artikuleringsbar del, en del av samhällets självbild.

 

Det Ansvarsfulla

Ansvarsfullt är ett intressant begrepp. Ett exempel: Stadsplanen som ligger till grund för Tvärpilen formulerades år 1942. Då rådde brinnande krig i Europa, Danmark och Norge hade just ockuperats av NazistTyskland. Hos oss rådde ransonering av livsmedel. Det var den tidens hotbild.

Det ansvarsfulla i den tiden uttrycktes i formuleringen av stadsplanen från 1942. Där togs sikte på Kiviksbornas möjligheter att försörja sig själva. Därför bestämmer man att i stadsplanen skriva in att ej mindre än 75% av en fastighet skall säkerställas för användning till

annat än boende. Annorlunda uttryckt: att boarean ej får överstiga 25% av fastighetens mark. Den ansvarsfulla formuleringen "till annat än boende" syftade på att man på varje fastighet skulle ha möjlighet att bidra till folkhushållet genom att säkerställa plats för en köksträdgård, ett hönshus, ett "hus för hushållsgrisen" och annat som stärkte folkhushållet.

75 år senare lever vi med en annan hotbild. Vår civilisation, som vår generation känner den, hotas på ett annat sätt. 75 år av kraftfull och accelererande civilisationsutveckling har - utan att vi avsett det eller vetat om det - fått och får själva förutsättningen för en civilisation, som vi känner den, att vackla.

Vi som fått förmånen att leva ett långt liv vet att det vi kallar ”naturen” kan ses som en sammanvävd levande helhet bestående av vatten, jord, luft, fauna, flora, etc. Det är denna Levande Natur som vi med vår civilisationsform hotar. En natur som varit människans i 12.000 år, en kort stund i människans, homo sapiens, ca 200.000 års långa utvecklingsresa.

 

Idag talar vi om denna hotade natur i termer av sina delar:

 • Ett varmare, mera oförutsägbart och mera dramatiskt klimat.
 • Ett funktionellt förändrat havssystem med microplaster, läkemedelsrester, hormoner och silverjoner som delar av en genomgripande, hotfull förändring.
 • En artförändring och artutglesning såväl av fauna som flora. Etc.

 

Mot denna bakgrund, vad kan då Ansvarsfullt innebära i det lilla? Ur Tvärpilens perspektiv? Förstås inte mycket men samtidigt allt.

Ingen kan göra det Tvärpilen kan göra i sitt ställe.


Tvärpilen har

 • Ett av landets mest effektiva Avloppsreningsverk
 • En Solelpark som producerar ca 100.000 kWh/år
 • Ett områdesgemensamt Värmeverk som hämtar merparten av sin primärenergi från luft och vatten
 • Dubbla Vattenledningar som möjliggör att samtliga toaletter spolas med det renade vattnet, all bevattning sker med det renade vattnet, etc.

 

December 2020 är Tvärpilen Kivik en realitet. Därmed finns ett svar på ursprungsfrågan. Hur förenar man Det Vackra, Det Hållbara och Det Ansvarsfulla?


Du är välkommen att ta en närmre titt.